กีฬาต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 2

   กศน.อำเภอลำลูกกา จัดโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายยงยุทธ์ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอลำลูกกา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสุทธิรักษ์ พุ่มไสว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอลำลูกกา ทั้ง 8 ตำบลเข้าร่วม ภายในงานนักศึกษาได้แบ่งเป็น 7 กลุ่ม เดินรณรงค์โครงการต่างๆตามเส้นทางหน้าถนนเทศบาลตำบลลำลูกกา เข้าสู่สนามกีฬา 
   นางสุทธิรักษ์ พุ่มไสว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด วัตถุประสงค์เพื่อการกระตุ้นให้นักศึกษา มีการตื่นตัวในการเล่นกีฬาเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ห่างไกลยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัยน้ำใจนักกีฬา ช่วยเหลือกันและกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีนักศึกษา กศน.อำเภอลำลูกกา เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 8 ตำบล รวม 700 คน สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬามีทั้งกีฬาประเภทสากล ได้แก่ ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างครู กศน.และนักศึกษา กศน. กรีฑาวิ่ง 50 เมตร วิ่ง 100 เมตร กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่วิ่ง 4 ขา วิ่งกระสอบ วิ่งลากกระสอบ วิ่งผลัดลูกโป่ง ชักคะเย่อ เป็นต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่แข่งขันกีฬา วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตัดสินจนทำให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up