กองทัพอากาศฉีดพ่นละอองน้ำ

   กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำและทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนของกองทัพอากาศ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
   ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ ทุกภาคส่วนราชการทั่วประเทศ เพิ่มความเข้มงวดมาตรการบังคับใช้กฎหมายและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เข้าควบคุมเข้มแหล่งกำเนิดมลพิษหลักอย่างจริงจัง ทั้งนี้กระทรวงกลาโหม ได้สนับสนุนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ผ่านมา ทั้งการปรับเปลี่ยนภายในกองทัพ ด้วยการตรวจสภาพและลดการใช้ยานพาหนะ การเปลี่ยนใช้น้ำมันไบโอดีเซล การลดกิจกรรมที่เกิดภาวะฝุ่นควัน เป็นต้น พร้อมทั้ง สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่ควบคุม ทั้งการจัดอากาศยานโปรยละอองนำ้ การขยายผลจัดทำและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำบนตึกสูง การร่วมทำความสะอาด ล้างถนน ต้นไม้และสถานที่สาธารณะ การสนับสนุนกำลังพลควบคุมพื้นที่และแหล่งกำเนิดมลพิษ
   ในการนี้ กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จึงได้ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำและทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนของกองทัพอากาศ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีเส้นทางดังนี้
๑. วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.เส้นทางเดินรถ ตั้งแต่ช่องทาง กองทัพอากาศ ๒ แยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) ถึงสะพานข้ามคลอง เขตสายไหม
๒. วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.เส้นทางเดินรถ ตั้งแต่ช่องทาง กองทัพอากาศ ๒ แยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) ถึงช่องทางกองทัพอากาศ ๑ (ทางออกวิภาวดี)
๓. วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.เส้นทางเดินรถ ตั้งแต่ช่องทาง ท่าดินแดง ๕ (ทางเข้าเขตบ้านพักกองทัพอากาศ และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย) ถึงช่องทางท่าดินแดง ๗ (ทางออกจากโรงเรียนฤทธิยะฯ ไปถนนริมคลอง)
   นอกจากนี้ ยังดำเนินการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้มีความพร้อม และพยายามไม่ให้มีรถยนต์ทางทหารที่มีควันดำ ร่วมดำเนินการทำความสะอาดถนน และแหล่งชุมชนในพื้นที่กองทัพอากาศ และบริเวณโดยรอบ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและเพื่อความสะอาดเรียบร้อย
   ทั้งนี้ กองทัพอากาศ มุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกำลังพล อากาศยาน และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up