ทันฑสถานวัยหนุ่มจัดทูบีนัมเบอร์วัน

   เวลา 12.30 น. วันที่ 5 ก.พ.62 นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานงาน “สายสัมพันธ์ TO BE เครือข่ายปทุมธานีเข้มแข็ง” (ปทุมธรรมทูบีฯ ปีที่5) ประจำปี 2562 ของภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี ที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี
   โดยจังหวัดปทุมธานีได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยเยาวชนชาวไทยให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีการบริหารจัดการเชิงนโยบาย ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนนโยบายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้ากับภารกิจที่ทุกหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน บูรณาการแผนงานงบประมาณจากทุกภาคส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ ๓ หลักยุทธศาสตร์ของโครงการ
   สำหรับกิจกรรม “ปทุมธรรมทูบี” เป็นกิจกรรมที่ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไลและโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ได้แสดงพลังในการเป็นชมรมต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนชมรมน้องใหม่ให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งพลังหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี ๗ หน่วยงานร่วมมือกันลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up