โรคและแมลงศัตรูพืชฤดูร้อน

   จากการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร ถึงมาตรการเตือนภัยศัตรูพืชฤดูแล้งและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากเกษตรกรในหลายพื้นที่  หันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าว ซึ่งหากไม่มีการป้องกันและวางแผนเตรียมรับสถานการณ์การระบาด อาจเกิดปัญหาการระบาดของศัตรูพืชเป็นพื้นที่กว้าง ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหาย และกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงปลูกพืชอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการระบาดของศัตรูพืชขอให้รายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัย และรายงานให้จังหวัดทราบ 
   ทั้งนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้เกษตรกรตำบล ออกสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นศูนย์กลางในการผลิตขยายชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในชุมชน และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up