สงกรานต์ 2562 เทศบาลนครรังสิต

     วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ บริเวณสวนสุขภาพ หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต และ ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลนครรังสิต ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย สนับสนุนให้ประชาชนทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัว สังคม กระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหลานและประชาชนได้แสดงความรักและเคารพนับถือต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี
    โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2562 โดยจัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์ พิธีทางศาสนา พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ กิจกรรมการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย กิจกรรมรำวงย้อนยุคและถนนสงกรานต์สำหรับเล่นสาดน้ำ สำหรับกิจกรรมหลักและขบวนแห่สงกรานต์ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เริ่มเวลา 08.00 น. ณ บริเวณสวนสุขภาพ ซอย 11/3 หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณโดมโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร และช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง นอกจากนี้ทางเทศบาลยังจัดจุดบริการเล่นน้ำไว้สองจุด คือ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง และ บริเวณริมเขื่อนโรงเรียนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ช่วงวันที่ 11 – 15 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 19.00 น.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up