คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

    เวลา 10.00 น. วันที่14 พ.ค.62 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เจ้าหน้าที่ พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 250 คน 
   โดยเกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ทุกสาขา เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร โดยการนำคลินิกเกษตรเข้าไปหาเกษตรกรและให้บริการถึงพื้นที่ มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ สำหรับงานวันนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูป การจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้บริการคลินิกเกษตร ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์  คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว และบริการ อื่นๆ ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร ให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ บริการใช้โดรนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในไร่นา และการให้บริการตรวจสุขภาพ เป็นต้น

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up