ประชุมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย

   เวลา 08.30 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงาน ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดปทุมธานี นายอเนก ล่วงลือ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดปทุมธานี ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในการประชุมดำเนินการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   โดยในที่ประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ สกสค. ได้พิจารณาเสนอให้ ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 62 ที่กำหนดภารกิจในการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยประจำจังหวัดขึ้น.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up