ประชุมป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยใช้กลไกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  มีนายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 80 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีปทุมธานี มาบรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ ความสำคัญของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และแนวทาง เทคนิคการเขียนรายงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
   ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการใช้กลไกของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ในการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร สรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตุ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ รายงานผลการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่พบว่า มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศหรือคำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับมติที่ประชุม จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไข ส่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up