สวนนคร ดูงาน สวนรังสิต

   ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นำโดย นายสมพงษ์ ปานหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะกว่า 30คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เพื่อนำรูปแบบและความรู้ไปต่อยอดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยมีนายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะผู้บริหารและอดีตผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ
      สำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ ลำดับที่ 11 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  เดิมชื่อ โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2516 ต่อมาได้รับการยกฐานะโดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ มีดำริให้มีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยภาคใต้ และมองเห็นความพร้อมของโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ในด้านต่างๆ จึงได้ออกประกาศลงวันที่ 3 มีนาคม 2554 ยกฐานะจากโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช หรือเรียกโดยย่อว่า “สวนนคร”

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up