เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาชีวศึกษา

      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
    โดย ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการรวบรวมแนวทางผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาสู่คุณภาพในประเด็นต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาทั่วประเทศนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเป้าหมายสำคัญคือการผลิต และการพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวศึกษา รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้บันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนของประเทศ สำหรับปี 2562 นี้มีภารกิจในการขับเคลื่อนคือน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 อาทิ งานจิตอาสา การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด โครงการ Big Data การคัดเลือกบรรจุ และแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา การนำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ และการแข่งขันในเวทีนานาชาติ การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น เพื่อต่อยอดงานอาชีวศึกษาให้มีความก้าวหน้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up