7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 2562

   นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2   จัดงานดังกล่าวขึ้น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนและสร้างกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมการสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย ต่อมารัฐบาลได้เห็นความสำคัญของระบบสหกรณ์ จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
   สำหรับกิจกรรมได้ครั้งนี้ มีหัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ผู้แทนสหกรณ์ต่างๆและขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ครูผู้สอน นักเรียน  14 โรงเรียน มาร่วมงานกว่า 200 คน  ภายในงานได้จัดนิทรรศการการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน และจัดฐานเรียนรู้ด้านสหกรณ์จำนวน 4 ฐานได้แก่ ฐานประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ ฐานหลักการสหกรณ์ ฐานประเภทสหกรณ์ และฐานการบันทึกบัญชีรับจ่ายในชีวิตประจำวัน  
   นางธีระนาฎ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว ซึ่งได้รับการตอบเป็นอย่างดี และจะขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up