อพวช.จัดโครงการค่ายวิทย์ฯ

   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 8   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนอาเซียนหวังต่อยอดเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติ
   ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า อพวช.
มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยในปีนี้ประเทคไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ มีกลุ่มเยาวชนไทยผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และกลุ่มประเทศอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 ประเทศ รวมกว่า 100 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายที่ อพวช. ซึ่งโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -14 มิถุนายน 2562 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี  โดยจะมีพิธีปิดและมอบรางวัลในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up