มอบเงินและสิ่งของพระราชทาน

   วันนี้ (11 มิ.ย..62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้จังหวัดพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิฯ ประจำจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า และภัยพิบัติอื่นๆ ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตหรือได้รับความเดือดร้อน โดยพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม และสามารถสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายผล ดำธรรม  รองกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดปทุมธานี  มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 82 ของ นายถวิล  สุขเกษม และบ้านเลขที่ 82/1 ของนายณัฐวุฒิ  สุขเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี โดยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยอิงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมจัดสิ่งของพระราชทานมอบให้
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up