อนุบาล ทต.คูคต จัดพิธีไหว้ครู

  วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 โดยมีนายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยนายพินิจ แช่มจะโป๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคตฝ่ายการศึกษา, นายนุกูล ศรีงาม ผู้อำนวยการศึกษาเทศบาลเมืองคูคต,นางสาวปริยากร ศิลาม่อม คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคตเข้าร่วมงาน 
ภายในงานเด็กนักเรียนได้นำ พานดอกไม้ ร่วมแสดงมุทิตาจิตไหว้ครู ด้านนายพินิจ กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเด็กนักเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต ได้นำพานดอกไม้ธูปเทียน ที่มีองค์ประกอบแบบโบราณ ถึงแม้ว่าดอกไม้บางชนิดจะมีความแตกต่างกัน ดอกไม้บางชนิดก็สวยงามและดอกไม้บางชนิดก็ไม่สวยงามแต่เมื่อนำมาประดับไว้ในพานบูชาครูก็ทำให้สวยงามมีมูลค่ายิ่ง สำหรับพิธีไหว้ครูโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือความเคารพ ความมีวินัย ความอดทนและยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันดีงามของไทยด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up