วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

   วันที่ 1 ก.ค.62 เวลา 09.30 น. ที่ สนามโรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ โดยมี นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี จำนวน 21 หน่วย/โรงเรียน  จำนวน 1,020 คน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระราชประสงค์ในการพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยนั้น เพื่อเป็นการบ่มเพาะนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี ตามจารีตประเพณีบ้านเมือง ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ เป็นผู้มีวินัย รู้จักการสังเกตุ จดจำและพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
   สำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ได้พัฒนากิจการลูกเสือในจังหวัดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาทุกสังกัด มีกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือในระดับต่างๆ จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือทุกประเภท ในระดับความความรู้ทั่วไป เพื่อพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือเพิ่มขึ้น สามารถดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up