ปฐมนิเทศโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ

   ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เป็นประธานปฐมนิเทศโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก “โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี” ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ชุด 7 บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์และคู่มือสำหรับครูรับผิดชอบเพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ   
   ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งหวังสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง การดำเนินโครงการฯจึงเน้นปลูกฝังศีลธรรมผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม การเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ภายใต้โคงการฯ โรงเรียนต้นแบบ และห้องเรียนต้นแบบ รักบวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดการปฏิบัติอย่างถูกหลักวิชา เพื่อการมีนิสัยที่สุภาพ รู้กาลเทศะ,รักความเป็นระเบียบมีจิตสาธารณะ, มีจิตสำนึกเรื่องพระคุณ, และรักการนั่งสมาธิ/สวดมนต์ เป็นต้น

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up