กิจกรรมธรรมะอารมณ์ดีดนตรีกวีศิลป์

   วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปทุมธานี  เป็นประธานเปิด"โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา2562 กิจกรรมธรรมะอารมณ์ดีดนตรีกวีศิลป์ โดยมีพระครูปลัดบัณฑิต อินทรเมธี และพระใบฎีกาอรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ บรรยายธรรมเรื่องธรรมะรักษาใจห่างไกลยาเสพติดและคุณธรรม 11 ประการ
   นางสุดา ไทยเกิด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล เมืองปทุมธานี กล่าวว่า โครงการสถานศึกษาสีขาวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในและนอกสถานศึกษา  ส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่คณะครู นักเรียน และสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 606 คนเข้าร่วม 
   ด้านนายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปทุมธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจเยาวชน นำความรู้และปัญหาพิษภัยยาเสพติดมาให้นักเรียนทราบ  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในโรงเรียนอีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up