โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี อบต.คูบางหลวง

   วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพสตรี รวมถึงส่งเสริมอาชีพให้ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง 135 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การศึกษาดูงานที่จังหวัดตราดและจันทบุรี 
   ด้านนางทองใบ ใจมั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง  กล่าวว่า โครงการในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในชุมชนเป็นทีม  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และอาชีพต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up