สัมมนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   เวลา 10.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ เคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) โดยมี รองอธิการบดี มทร.ทั้ง 9 แห่ง ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ผู้สนับสนุน และผู้ร่วมสัมมนาเข้าร่วมกว่า 200 คน
สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งการประชุมสัมมนา เป็น 3 โครงการ ประกอบด้วย
1 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กำหนดแนวทาง และวางยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง พัฒนาเข้าสู่ความเป็น Smart University และ Innovation University ตามพันธกิจของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดมาทุกปี 
2 โครงการอบรมเครือข่ายผู้ดูแลระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ดูแลระบบเครือข่ายและสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับผู้ดูแลระบบเครือข่ายและสารสนเทศของคณะและวิทยาลัยต่างๆ ภายใน มทร.ธัญบุรี 
3 โครงการอบรมเครือข่ายอาจารย์ผู้สอนด้านดิจิทัล คณะต่างๆ ของ มทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตระหนักถึงพลังของเทคโนโลยีที่เป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนโลกหรือที่เรียกว่า “Digital Disruption” ระดมความคิดเห็นร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลทั้งในการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร งานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุน มาตังบูธแสดงสินค้าอีกด้วย
   ด้าน นาย วิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า กิจกรรมการสัมมนาโครงการนี้ จะช่วยให้ทุกคนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นทางรอดของมหาวิทยาลัยในยุคนี้ ทำให้ได้เห็นโอกาสใหม่ๆ ในการร่วมมือกัน รวมพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านดิจิทัล ข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ ข้ามมหาวิทยาลัย โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแกนกลางและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนดังกล่าว

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up