ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 69 อบรมพัฒนาการเรียนการสอน

   วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต   ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) อาจารย์สิริพงษ์ สุวรรณประภักดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้ร่วมกันเป็นวิทยากรอบรม "ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 กับการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้สื่อมวลชนศึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
   ดร.ตระกูล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อให้ครูเข้าใจแนวคิด หลักการ และการสร้างสื่อการสอน โดยใช้เทคนิคการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้นำประสบการณ์และปัญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อสรุป เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นสิ่งจำเป็นและควรส่งเสริมอย่างเร่งด่วน เพราะไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานต่างก็มีบทบาทในการสร้างคนให้เป็นคน ให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนถาวร 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up