แถลงข่าวงาน “โครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม”

ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม โดยมีนายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
สำหรับโครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม เป็นการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล ตอบโจทย์แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ผ่านการนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่ได้รับการคัดสรรชิ้นงานจากผู้ประกอบการโดยตรง มีลักษณะเด่นเฉพาะพื้นที่ จนเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด

ภายในงาน มีการจำหน่าย ผ้าทอใยบัวหลวง ข้าวแช่ น้ำพริกเผาบ้านร้อยปี จักสานผักตบชวา กระเป๋าสานจากปอ กุ้งเหยียด ขนมพื้นบ้านพระประแดง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด รวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2568 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up