เยาวชนคนดี สรรค์สร้างสังคมดี ร.ร.วัดมูลจินดาราม

ที่โรงเรียนวัดมูลจินดาราม ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโครงการเยาวชนคนดี สรรค์สร้างสังคมดี โดยมีนายประนอม แก้วหนองเสม็ด  รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ เป็นประธานในพิธี และมีนักเรียนจำนวน 250 คน  เข้าร่วม 

โดยนายประนอม ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับนักเรียน ส่วนเจ้าหน้าที่ทีมวิทยากรกระบวนการฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี ได้นำเรื่องราวมาแนะนำให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติด ด้านนางฐิตินันท์ เจริญอาจ  ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ กล่าวว่า การจัดโครงการเยาวชนคนดี สรรค์สร้างสังคมดี เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ เกิดช่องว่างของสถาบันครอบครัว ส่งผลต่อพฤติกรรมเยาวชนในปัจจุบัน บางกลุ่มหันไปพึ่งพายาเสพติดและเกิดการมั่วสุมกัน ดังนั้นจึงมีนโยบายป้องกันและปราบปรามปัญหาดังกล่าว สร้างการมีจิตสำนึกที่ดีในทางที่ถูกต้องให้กับเยาวชน ให้เยาวชนในพื้นที่ตำบลบึงยี่โถและพื้นที่ใกล้เคียงห่างไกลจากปัญหายาเสพติดและปัญหาทางสังคม

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up