อ.สามโคก เยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าฝ่ายปกครอง ได้ออกเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสามโคก เพื่อให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอสามโคกมีจำนวนมาก ทั้งที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้พิการทางร่างกาย ทางสมองและขาดคนดูแลเอาใจใส่ ทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ขาดกำลังใจในการดำเนินชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือ อำเภอสามโคกจึงจัดทำโครงการเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจกับบุคคลในพื้นที่ สร้างความเข้าใจในการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ไม่ปล่อยไว้ลำพัง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ป่วย โดยได้จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค หรือสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยจำนวน 173 ชุด นำไปมอบให้
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up