อบต.คลองควาย เปิดโครงการซ้อมแผน

นายสุนันท์ ตาลม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุนันท์ เปิดเผยว่า การจัดฝึกอบรมโครงการซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในครั้งนี้ดำเนินการขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2562 เพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการและปฏิบัติการจริงด้านอัคคีภัย ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งขยายเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการดับเพลิง เพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีโรงเรียนสามัคคิยารามให้ความอนุเคราะห์สถานที่ สำหรับฝึกอบรม มีการฝึกซ้อมการรายงานสถานการณ์และการจัดทีมดับเพลิง ฝึกซ้อมโครงการแผนเพิ่มพูนศักยภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หลังฝึกซ้อมเสร็จได้มีการมอบวุฒิบัตรให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up