Pathum Thani Market 4.0

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี คุณอดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวนการฝ่ายการค้า บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จำกัด หรือ ตลาดไท นางสาววัจรินทร์ เดชเทวัญดำรง กรรมการบริหารตลาดไอยรา และคุณสุดาลักษณ์ ผู้บริหารตลาดรังสิต พร้อมสื่อมวลชน ลงพื้นที่ชมตลาดค้าส่ง-ปลีก ที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ภายใต้แนวคิด “เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก” (Pathum Thani Market 4.0)
จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญของประเทศ เปรียบเสมือนท่อลำเลียงอาหาร กระจายสู่ผู้บริโภคในประเทศพร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนรายได้ ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคอาหาร ผัก ผลไม้และสินค้าอื่นๆ ทำให้มีรายได้เป็นอันดับ 6 ของประเทศ เป็นที่ตั้งของตลาดส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าการเกษตรระดับประเทศ รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป โดยมีตลาดขนาดใหญ่รองรับสินค้าจากเกษตรกรและผู้ผลิตทั่วประเทศกว่า 20 แห่ง ทั้งตลาดค้าส่ง ค้าปลีก ตลาดเชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์ พร้อมทั้งมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถจัดเก็บสินค้าเพื่อรอจำหน่ายและส่งออก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า แนวคิด Pathum Thani Market 4.0 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ ศักยภาพที่โดดเด่นของตลาดในจังหวัด การขยายช่องทางการตลาด สร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบการจากตลาดชั้นนำในจังหวัดให้รู้จักใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันสู่ตลาดโลก ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม อาหารและสินค้าเกษตรของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศไทยอีกด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up