กาชาดปทุม อบรมหลักสูตรบรรเทาทุกข์

ที่สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร "การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ" โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาด ผู้ช่วยนายกที่ปรึกษากรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อาสาสมัครสภากาชาดไทย เข้าร่วม
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยในหลักสูตร "การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ" เพื่อให้อาสาสมัครกาชาดเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาภัยพิบัติและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในภารกิจของกาชาด เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่อุดมการณ์กาชาดให้ทราบอย่างแพร่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย ให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆมีความรู้เรื่องภัยพิบัติ การประเมินความเสี่ยง ความเสียหายการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูบูรณะ กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย สามารถเป็นแกนนำด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ จิตอาสาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจุดประกายกาชาดจังหวัดปทุมธานี จำนวน 150 คน ได้แก่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ ประชาชนจิตอาสาที่สนใจ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่พื้นที่ได้อย่างแท้จริงชุมชนมีแนวทางการดูแลตนเองสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที และมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up