สามโคก ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน

นางกุหลาบ งามเลิศ พัฒนาการอำเภอสามโคก ลงพื้นที่จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ คลินิกแก้จน ให้กับชาวบ้าน 15 ครัวเรือน ที่ วัดบางนา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โดย นางกุหลาบ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้คัดเลือกครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน หรือ จปฐ. ปี พ.ศ. 2561 ที่สามารถพัฒนาได้ และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกแก้จน ซึ่งในอำเภอสามโคกมีจำนวน 15 ครัวเรือน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมายให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และปรับทัศนคติเชิงบวกแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย รวมถึง ให้คำปรึกษาอาชีพทางเลือกตามกระบวนการ ทั้งการวิเคราะห์อาชีพ / ฝึกทักษะด้านอาชีพที่ครัวเรือนยากจนให้ความสนใจ ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครัวเรือนยากจน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งในการลงพื้นที่ให้ความรู้ครั้งนี้ เป็นการอบรมสร้างอาชีพ พับเหรียญโปรยทาน ด้วยการรวมกลุ่มของทั้ง 15 ครัวเรือนมาร่วมกัน โดยมี นางสาวประเทือง เสือเปรม ผู้เชี่ยวชาญการพับเหรียญโปรยทาน เป็นวิทยากร เพื่อหวังให้สามารถต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนเป้าหมายในครั้งนี้ได้
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up