รมช.เกษตรฯเปิดสัมมนาเครือข่ายศูนย์ชุมชน

ที่ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ชุมชนระดับเขต พร้อมมอบนโยบายแนวทางการทำงาน 

นายประภัตร กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาการผลิตข้าว ชาวนา และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองอย่างเพียงพอในชุมชน นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องข้าวมาโดยตลอด ดังนั้นจึงต้องสร้างระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง โดยศูนย์ข้าวชุมชน คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมือ รวมถึงการสร้างแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการทำนาให้กับศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละพื้นที่เป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคในหมู่บ้านได้อีกด้วย

ด้านนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว  กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้กรมการข้าวได้เชิญประธานศูนย์ข้าวชุมชนรวมทั้งสิ้น 8 เขต และเจ้าหน้าที่รวม 282 คน เข้าร่วมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยคาดหวังว่าศูนย์ข้าวชุมชนจะมีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up