มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 โดยมีนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ครู อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ทั้งนี้เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและเห็นว่าเด็กคือกำลังสำคัญในอนาคตที่จะทำให้ประเทศชาติพัฒนา จึงจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๒ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย สุภาพ เรียบร้อย ผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ได้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณามอบให้นักเรียน นักศึกษา ทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล จำนวน 245 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,225,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนทุกคน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up