อัญเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่งคง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนพรทวีวัฒน์ 1 โดยชุมชนดังกล่าว ได้รับโอกาสร่วมสนองเบื้องพระยุคลบาทและสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการเอาชนะปัญหายาเสพติดด้วยพลังของคนในชุมชน โดยอาศัยกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นพลังดำเนินการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทุกส่วนในชุมชนให้ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพราะภาคราชการเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล จำเป็นต้องอาศัยการรวมพลังจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะพลังชุมชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up