ประชุมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการในด้านต่างๆ เนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาและบริหารจัดการคลองน้ำอ้อม คลองบางหลวงเชียงรากและคลองบ้านพร้าว ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมกับมีการพิจารณาแผนการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up