ชมรมคนรักถิ่นปทุม ประชุมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

บริษัท โตโยโต้เภตรา จำกัด เชิญผู้แทนโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนำความสุขในสถานศึกษา จำนวน 16 แห่ง ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน โดยมีนายเดชา พวงงาม ประธานชมรมคนรักถิ่นปทุม พร้อมด้วยนายอนันต์ เภตรา ประธานบริษัทในเครือเภตรากรุ๊ป, นายพัฒฐพงษ์ แก้วกัญยา กรรมการและประชาสัมพันธ์, ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู โรงเรียนในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม
โดยการประชุมได้หารือในการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนำความสุขในสถานศึกษา กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์หลากภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมคัดลายมือ เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและถิ่นเกิด เพื่อหล่อหลอมให้เป็นคนดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เติบโตเป็นคนดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต กลุ่มเป้าหมายคือสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงทุกสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาจากการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงหรือกิจกรรมในห้องประชุม กิจกรรมจริงหรือบทบาทสมมุติ การสอบถาม, สัมภาษณ์ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน กิจกรรมที่โรงเรียนนำเสนอ, การกระทำและพฤติกรรมของนักเรียน, ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของโรงเรียน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และความเอาใจใส่ของผู้ที่รับผิดชอบ, พิจารณาจากหลักฐานร่องรอยผลงานของโรงเรียน ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ พอใช้, ดี, ดีมาก และดีเยี่ยม ซึ่งการจัดกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนปทุมวิไล
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up