พิธีบวงสรวง 123 ปี ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

วันนี้ (18 พ.ย.62) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีบวงสรวง งานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ รำลึก 123 ปี ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้ประชาชนคนรุ่นหลัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการก่อตั้งประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเป็นการรำลึกประวัติศาสตร์อันสำคัญของชาติ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการท้องถิ่น และประชาชน ข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทำพิธีเปิด ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เป็นทางการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 (รัตนโกสิทร์ศก 115) และทรงเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยรถไฟพิเศษ มีการชุมนุมพร้อมด้วยผู้แทนรัฐบาล กงสุลต่างประเทศ พ่อค้านายห้างเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ชุมนุมนั้น ครั้นได้เวลาพระฤกษ์เสด็จพระราชดำเนิน จึงทรงเปิดแพรที่กั้นประตูน้ำเปิดทำนบเป็นพระฤกษ์ และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกนามประตูน้ำ ในพระบรมนามาภิไธยว่า “ประตูจุฬาลงกรณ์” เมื่อเสร็จการที่โปรดเกล้าฯ ให้เปิดทำนบประตูน้ำแล้ว จึงเสด็จประทับในเรือพระที่นั่งกลไฟ เสด็จโดยทางคลองเปรมประชากร ทรงเปิดเครื่องจักรที่ขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up