โครงการพัฒนาซ่อม สร้าง เสริม

ที่บ้านคลองลิง จังหวัดปทุมธานี นายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน นายมงคล ทันศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคลองลิง นายนภัสกร เพ็งวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบางเตย เจ้าหน้าที่ทีมวิทยากรกระบวนการฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี และประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักความรับผิดชอบของคนในชุมชน เพื่อแสดงพลังสามัคคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนไทยธานีตะวันตก เพื่อขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินได้แก่นางวรรณา ทันศรี เป็นประธานฯ นายมงคล ทันศรี เป็นรองประธานฯ คนที่ 1 คุณสุขุม ไตลังคะ รองประธานฯ คนที่ 2 และคณะกรรมการฯ ครบตามหลักเกณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up