เปิดโครงการตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว

        ที่บริเวณโครงการตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานเปิดงานตลาดน้ำประชารัฐสวนบัวตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ตามแนวทางประชารัฐ  ซึ่งเป็นโครงการแผนที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  มีความคาดหวังที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชน นำเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ความมั่นคง  

        สำหรับตลาดน้ำประชารัฐสวนบัวนี้  เป็นโครงการหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี  ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งด้านการคิดค้นปัญหา การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการเองในชุมชน ที่จะสร้างเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมกับเศรษฐกิจมหาภาคอย่างเกื้อกูล  เป็นกลไกบริหารจัดการในรูปแบบประชารัฐ  เชื่อมโยงเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความสำคัญ  สร้างรายได้ให้กับกับประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปมธรรม และยั่งยืนต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up