โรงพยาบาลปทุมธานี จัดงานผู้บริหารพบสื่อเพื่องานสาธารณสุข พบปะแลกเปลี่ยน ที่ห้องประชุมรัตนอุบลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 18 มกราคม 2560 นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี  พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาล ได้จัดงานผู้บริหารพบสื่อเพื่องานสาธารณสุข พบปะแลกเปลี่ยน ที่ห้องประชุมรัตนอุบลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี

          สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาโรงพยาบาลปทุมธานีเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ในการนี้พระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข         ดูเรื่องการจัดสร้างอาคาร 18 ชั้นของโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ชาวจังหวัดปทุมธานีเมื่อมารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล

           โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี กล่าวว่า โรงพยาบาลปทุมธานีได้ดำเนินงานตามรอยพ่อ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรณรงค์เพื่อรับบริจาคอวัยวะและโลหิตในรอบปี พ.ศ. พุทธศักราช 2559 จนถึงปัจจุบัน  สามารถรับบริจาคอวัยวะโดยมีผู้ร่วมแสดงความจำนงเพิ่มมากขึ้น  จนถึงปัจจุบันมีผู้ขึ้นทะเบียนบริจาคอวัยวะ 90 ราย บริจาคดวงตา  91 ราย  และได้รับบริจาคอวัยวะมาแล้วประกอบด้วยดวงตาจำนวน 4 ราย 4 คู่  ไตจำนวน 2 ราย 4ข้าง หัวใจ 1 อวัยวะ และตับ 1 อวัยวะ
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up