โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

        นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานงานประชุมเชิงปฏิบัติ การเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

        โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เน้นให้ส่วนราชการตระหนักถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการร่วมเป็นเครือข่ายในการขยายผล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมครั้งนี้มี ดร.สุนทรี จีนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

        ทางด้าน นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี คาดหวังว่า การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ จะสามารถสร้างและปลูกฝัง แนวคิด ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แก่หัวหน้าส่วนข้าราชการ และผู้เข้าประชุมพร้อมเป็นเครือข่าย สนองแนวพระราชดำริ ดังกล่าวได้ต่อเนื่องตลอดไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up