จังหวัดนนทบุรีได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบรุ่นที่1 ที่ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี

วันนี้ (21 ม.ค.60) ที่ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี  ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบรุ่นที่ 1         ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และพลัง ของผู้สูงอายุ โดยการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย

            การเรียนประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น ไลน์แด๊นซ์ ลีลาศ รำวง รำวงมาตรฐาน การนวดเพื่อผ่อนคลาย โยคะ ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น   นายเสวียน  ภูเกิดพิมพ์ รองประธานคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี  กล่าวว่า การเกิดขึ้นของโรงเรียนผู้สูงอายุ  ยังสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  ที่ให้ความสำคัญ กับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up