ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และยอมรับในความแตกต่าง หลากหลาย ด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และยอมรับในความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เกิดจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม สร้างพลังในการขับเคลื่อนสังคม และประเทศชาติต่อไป

          โดย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัตรศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การเข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์ในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย เยาวชนผู้นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 100 คน ระยะเวลาเข้าค่าย 2 วัน  โดยกิจกรรมมีทั้งการบรรยาย  การแบ่งฐาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์     ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up