รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี แถลงข่าวผลการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.60 ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี 
    
โดยจังหวัดปทุมธานี มี ศพก.หลัก 7 ศูนย์เครือข่าย ศพก. 108 ศูนย์ เป็นศูนย์เรียนรู้และการให้บริการด้านการเกษตรในระดับชุมชน เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามเทคนิคต่างๆและการใช้เทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากหน่วยงานด้านวิชาการต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร เป็นแหล่งให้บริการด้านการเกษตร ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่ทันสมัยจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกรและชุมชน ทั้งนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรม ศพก. และเครือข่าย ศพก. ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานและบริหารจัดการ
    
สำหรับคำว่า 9101 (เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง) ความหมายมาจาก เลข 9 คือ รัชกาลที่ 9 เลข 10 คือ รัชกาลที่ 10 และ เลข 1 ก็คือ เป็นปีแรก ที่ขึ้นครองราชย์ในรัชกาลปัจจุบัน โดยหลักการสำคัญของโครงการคือ น้อมนำทฤษฎีและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้มาปฏิบัติ 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up