ผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน โครงการเด่นภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

นางวัชรีพร โอฬารกนก ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบ้านเกษตกร ที่จัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ นายสมปอง กลิ้งสุทธิ์ ประธานชุมชนบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  และเยี่ยมชมกิจกรรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการดังกล่าว ที่ประสบความสำเร็จ 
    
ด้านนายสมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ มีการดำเนินงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามระยะเวลา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ครบถ้วน 100 %  สำหรับโครงการที่มีความโดดเด่นของจังหวัดปทุมธานี และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน ของกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 8  ชุมชนบึงคำพร้อย สมาชิกจำนวน 25  ราย มีผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม กว่า 200 ราย จากการใช้แรงงาน การได้รับองค์ความรู้จากผู้ที่มาศึกษาดูงาน การนำมูลไส้เดือนและน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ โดยโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน มีกิจกรรมประกอบด้วย การเพาะเลี้ยงไส้เดือน แล้วนำมูลไส้เดือนมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี โดยสารจุลินทรีย์และสารชีวภาพที่ได้จากปุ๋ยมูลไส้เดือนสามารถนำไปใช้ปลูกผักสวนครัว,  ไม้ผล, นาข้าว,  พืชไร่ (ข้าวโพดหวาน), ข้าวโพดข้าวเหนียว,  แตงโม,  เป็นการปลูกพืชหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถขยายผลประโยชน์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนกว่า  300 ไร่ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานของเกษตรกรทั่วไป เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชน ทำให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up