กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายสมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว และหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 สาขากลุ่มยุวเกษตรกร, ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกยุวเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2560 ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานกลุ่มยุวเกษตรกรจากจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นตัวแทนของเขต 1 เข้ารับการตรวจประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกให้เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ 1.กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  2.นายสราวุทธ  สินธุโร ที่ปรึกษากลุ่มฯ 3.นายราชฤทธิ์  รีรอ สมาชิกยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ และเกษตรกรเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ 
 
ด้าน นายสมเดช  คงกะพันธ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้มีการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นขึ้น โดยแบ่งระดับการคัดเลือกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ,ระดับเขต, และระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นสามารถเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ ได้นำหลักคิดและวิธีการปฏิบัติไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเองให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณชน และใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรต่อไป ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีสนามหลวง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up