โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยมี ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมงานคับคั่ง

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ในชื่องาน บัวน้อยเกมส์ โดยมี ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมงานคับคั่ง
       
โดยกิจกรรมดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา  เพื่อสร้างความแข็งแรง ปลูกฝังความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมความรู้ด้านกีฬา ให้เด็ก ครู และผู้ปกครอง  ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นตัวชี้วัด ในการพัฒนาด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up