นายอำเภอลาดหลุมแก้ว เปิดงานปิ่นฟ้าฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2561 นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นประธานเปิดงานปิ่นฟ้าฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยอำเภอลาดหลุมแก้ว ถือว่ายังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัด แต่เดิมพื้นที่นี้ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวจำนวน 40 ไร่ หลังจากพบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ จึงพัฒนามาทำเกษตรแบบผสมผสานที่ยึดกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์และประมงเป็นรายได้หลัก โดยมีการจัดระเบียบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่สอดคล้องและเกื้อกูลกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ต่อมาได้มีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงเกิดแนวคิดต่อยอดกิจกรรมการเกษตรของฟาร์มให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว  เพื่อให้คนทั่วไปรู้จัก เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสวิถีเกษตร เพื่อพัฒนาต่อยอดเกษตรกรรมให้ครบวงจร สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสและกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้สู่เกษตรกรและชุมชน เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยว   เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเกษตรของฟาร์ม 
  
ด้านเจ้าของร้านขายปลาสวยงามที่มาเปิดขายปลาบริเวณงานปิ่นฟ้าฟาร์ม กล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมเปิดปิ่นฟ้าฟาร์ม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอลาดหลุมแก้ว จึงนำปลาสวยงามเข้ามาขาย และต้องขอบคุณปิ่นฟ้าฟาร์มที่จัดระบบการดูแลเชิงเกษตรผสมผสานยึดกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์และประมงเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวชามโต ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up