เปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการหลักสูตร "นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0"

เวลา 10.00 น. วันที่ 16 มี.ค.61 นายดรณ์ สมิตเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการหลักสูตร "นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0" ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย สถานประกอบการเครือข่าย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยมีผู้แทนสมาพันธ์ SMEs ไทยภาคกลาง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สมาคมเครื่องจักรกลไทยศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัทยูโร เบสท์เทคโนโลยี จำกัด และผู้เข้ารับการสัมมนากว่า 60 คน เข้าร่วม
   
จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรมและในบางส่วนที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่ของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจอื่นๆโดยมูลค่า GDP ภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆปะปนกับชุมชนทั่วไปซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้อยู่ใกล้เคียงบางแห่งที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีมีกิจกรรมที่ดีกับเพื่อนร่วมบ้านก็จะเกิดยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันได้ด้วยดี
  
การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของ SMEs เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารและสมุนไพรขั้นสูง ซึ่งใช้เครื่องจักรแปรรูปที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในการแปรรูปวัตถุดิบให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำแนวทางไปปรับใช้กับผลผลิตของตนเองต่อไปได้

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up