ปลัดจังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการ “Welcome to read by Korsonor Patumthani”

วันที่ 2  เมษายน  2561 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ Welcome  to  read  by Korsonor Patumthani”  2 เมษายนวันรักการอ่าน  ประจำปี 2561 โดยมี ดร.กษมา โรจนนิล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันการศึกษา ข้าราชการ  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนให้การต้อนรับ  
   
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ปี 2552 ถึง 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศและให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมี  คุณูปการต่อวงการหนังสือไทย ทรงสนพระทัยการอ่านการพัฒนาห้องสมุดและทรงรับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชอุปถัมภ์  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2519  ทรงได้พระราชทานข้อเสนอแนะแก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และบรรณารักษ์ไทยในการนำความรู้ไปพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนห้องสมุดประชาชน รวมทั้งห้องสมุดประชาชน " เฉลิมพระราชกุมารี "ที่เป็นแหล่งเรียนรู้  เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนในการพัฒนา การรู้หนังสือ การอ่านมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมจินตนาการ และนำไปสู่การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
  
สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดโครงการ “Welcome  to  read  by Korsonor Patumthani”  2 เมษายน วันรักการอ่านประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  และส่งเสริมประชาชนและสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่บ่มเพาะทางด้านการศึกษาเห็นความสำคัญของการอ่านและการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านการแสวงหาความรู้โดยมีกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม  การส่งเสริมการอ่านขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 400 คน 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up