บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คณะทำงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี จำกัด นำโดย นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานกรรมการ ได้จัดการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2560 ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะทำงานและผู้ถือหุ้น เข้าร่วม เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหาร และ ผลประกอบการของ บริษัท 
  
สำหรับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2559 ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท โดยความร่วมมือของ 5 ภาคส่วน และมีคณะกรรมการบริหาร 11 คน และมีผู้ถือหุ้น 144 ราย 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up