เครือข่าย ศพก.สามโคกเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

เครือข่าย ศพก.สามโคก เลขที่ 108 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคก เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561
  
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ของเกษตรกรต้นแบบเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยี และเทคนิคต่าง ๆ โดยใช้องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากหน่วยงานด้านวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร เป็นแหล่งให้บริการด้านการเกษตร ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่ทันสมัยจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกรและชุมชน 
  
ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานี มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำอยู่แต่ละอำเภอ 
อำเภอ ละ 1 แห่ง รวม 7 แห่ง และได้เปิดบริการให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไปเข้ามาใช้บริการ   สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีความคาดหวังว่า เกษตรกรจะสามารถนำเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้ สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ต่อยอดด้วยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด อีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up