สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

เวลา 10.00 น.วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ศพก. อ.ธัญบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561  ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เลขที่ 76/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  
โดยนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า การดำเนินงานในวันนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับจากการจัดงาน ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิต เป้าหมายคือ ลดต้นทุนการผลิตข้าวจาก 4,950 บาทต่อไร่ เป็น 4,000 บาทต่อไร่ หรือลดลง  950 บาทต่อไร่ โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน  7  สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 การใช้พันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี สถานีที่ 2 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สถานีที่ 3 การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี  โดย สนง.เกษตรอำเภอธัญบุรี และเกษตรกรต้นแบบ เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ศพก.สถานีที่ 4 การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดย เกษตรกรต้นแบบ เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ศพก. สถานีที่ 5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย สนง.ประมง จ.ปทุมธานี สถานีที่ 6 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ โดย สนง.ปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และ สถานีที่ 7 การทำเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ โดย สนง.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิรูปที่ดิน และสนง.สหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up