สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

เวลา 10.00 น.วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ศพก. อ.ธัญบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561  ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เลขที่ 76/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  
โดยนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า การดำเนินงานในวันนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับจากการจัดงาน ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิต เป้าหมายคือ ลดต้นทุนการผลิตข้าวจาก 4,950 บาทต่อไร่ เป็น 4,000 บาทต่อไร่ หรือลดลง  950 บาทต่อไร่ โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน  7  สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 การใช้พันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี สถานีที่ 2 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สถานีที่ 3 การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี  โดย สนง.เกษตรอำเภอธัญบุรี และเกษตรกรต้นแบบ เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ศพก.สถานีที่ 4 การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดย เกษตรกรต้นแบบ เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ศพก. สถานีที่ 5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย สนง.ประมง จ.ปทุมธานี สถานีที่ 6 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ โดย สนง.ปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และ สถานีที่ 7 การทำเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ โดย สนง.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิรูปที่ดิน และสนง.สหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up