กลุ่มเครือข่ายที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ เพื่อระดมทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มเครือข่ายที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นำโดย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ เพื่อระดมทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  
สำหรับจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ จัดขึ้นเพื่อ ให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ได้ ร่วมกัน จัดทำหลักสูตร การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ โรงเรียนของตนเอง และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการสอนของครู และ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับ หลักสูตร และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประมาณบุคลากร และ จำนวนนักเรียน เพื่อเพิ่ม เป้าหมาย ประสิทธิภาพ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งสู่ความสำเร็จของการสอบ O Net เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เทียบเคีบงมาตรฐานสากล
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up